Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ  SMLUVNÍ  PODMÍNKY  PRO  POSKYTOVÁNÍ  VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH    SLUŽEB  ELEKTRONICKÝCH  KOMUNIKACÍ             

                                                         společnosti UNI EURO GROUP s.r.o.

Vydané v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZoEK“), ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

 

 

 1. Předmět Všeobecných podmínek

 

 • Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „VP“) upravují podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle příslušných mezinárodně uznávaných standardů na území České republiky („ČR“) a s nimi souvisejících služeb včetně služeb s přidanou hodnotou (dále jen „Služba“ nebo „Služby“) a také provádění platebních transakcí ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, způsobem podle čl. 15 těchto VP (dále jen „Platební transakce“) pod obchodní značkou „unimobile“ společností UNI EURO GROUP s.r.o., se sídlem Zelenečská 112/19, 19800 Praha 9, Hloubětín, zapsané v OR, vedeném MS soudem v Praze oddíl C, vložka 227898, IČ 03198413, DIČ CZ03198413 (dále jen „unimobile“), na základě účastnické smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (dále jen „Účastnická smlouva“, resp. „Smlouva“).
 • Služby jsou poskytovány prostřednictvím veřejných mobilních sítí elektronických komunikací společnosti Vodafone (dále jen „Mobilní sítě“). Dostupnost Služeb je podmíněna pokrytím území Sítěmi, technickými možnostmi Sítí a dalšími vlivy, zejména fyzikálními, které mohou kvalitu Služeb ovlivnit
 • Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s unimobile Smlouvu (dále jen „Účastník“). Uživatelem se rozumí každý, kdo Službu unimobile využívá (dále jen „Uživatel“). Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zahájila s unimobile jednání o uzavření Smlouvy (dále jen „Zájemce“).
 • Tyto VP tvoří „Smluvní podmínky“ spolu s Ceníky, které obsahují popis každé z poskytovaných Služeb a další práva a povinnosti unimobile a Účastníka pro danou Službu, případně i úpravu odlišnou od těchto VP. Smluvní podmínky nelze měnit na základě jakýchkoliv faktických úkonů.
 • Ceníky unimobile (dále jen „Ceníky“) upravují zejména ceny za jednotlivé Služby, výši smluvních pokut za porušení povinností podle Smlouvy, jakož i podmínky, za nichž se tyto ceny a smluvní pokuty uplatní.

 

 1. Uzavírání smlouvy

 

 • Návrh na uzavření Smlouvy na základní Službu (dále jen „Návrh“) uplatňuje Zájemce na některém z formulářů Specifikace služby vydaných k tomuto účelu unimobile, které jsou k dispozici na internetových stránkách unimobile.eu (dále jen „Internetové stránky“) nebo může být Zájemci zaslán na vyžádání emailem.
 • V Návrhu uvede Zájemce následující osobní, resp. identifikační a jiné údaje ke své osobě:

2.2.1 Právnická osoba uvede zejména obchodní firmu nebo název, sídlo, popř. sídlo organizační složky na území ČR, a IČ, jméno, příjmení, bydliště, jakož i druh a číslo identifikačního dokladu osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby.

2.2.2 Podnikající fyzická osoba uvede jméno a příjmení, popř. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a IČ, bylo-li přiděleno, jakož i druh a číslo identifikačního dokladu.

2.2.3 Nepodnikající fyzická osoba uvede jméno a příjmení, bydliště, datum narození a rodné číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, jakož i druh a číslo identifikačního dokladu.

 

Pokud je Zájemce plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Zájemce předkládá dva identifikační doklady, z nichž jedním musí být občanský průkaz; jeho číslo Zájemce uvede v Návrhu. Druhým z dokladů může být jakýkoli jiný doklad vydaný státem a opatřený fotografií, případně též rodný list.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že unimobile je pro účely identifikace oprávněna zákonnými způsoby ověřit správnost údajů a pravost dokladů, pořídit kopie dokladů a tyto kopie archivovat. unimobile má právo vyžádat si od Účastníka doložení údajů uvedených v Návrhu, a to zejména v případech důvodného podezření, že nejsou pravdivé. Rozsah, účel a podmínky zpracování takových údajů jsou uvedeny v čl. 6. Unimobile  může Účastníka vyzvat, aby se z důležitého důvodu souvisejícího s poskytováním Služeb osobně dostavil do kanceláře unimobile, přičemž důvod musí být uveden ve výzvě. Účastník se zavazuje takové výzvě vyhovět. Údaje uvedené v tomto odst. 2.2 jsou nutné pro uzavření Smlouvy ve smyslu odst. 6.2.

 • Za Autorizovaného účastníka se Účastník považuje v případě, že Účastník doložil údaje dle odst. 2.2 při uzavření Smlouvy identifikačními doklady, a to za své fyzické přítomnosti, a v návaznosti na to mu byl ze strany unimobile přidělen identifikační klíč. Tento klíč může mít podobu identifikačních prostředků, ať již vydaných třetí stranou a vydaných či uznávaných unimobile, anebo podobu alfanumerického kódu pro identifikaci při elektronické či telefonické komunikaci s unimobile (dále jen „Identifikační klíč“).
 • Návrh uplatňuje Zájemce písemnou formou, a to zpravidla na www. stránkách. Při provádění právních úkonů souvisejících s uzavřením Smlouvy, jejími změnami nebo jejím ukončením se Zájemce může nechat zastoupit jinou fyzickou nebo právnickou osobou. Plná moc se uděluje písemně a podpis Zájemce musí být úředně ověřen. Podepsat Návrh je možné také vlastnoručním podpisem do elektronického souboru digitálním perem za pomoci snímací podložky nebo tabletu (vlastnoručním digitálním podpisem).

2.5                Zájemce je oprávněn uplatnit Návrh elektronicky či případně telefonicky pouze v tom případě, že Zájemce splňuje veškeré požadavky stanovené ve Smluvních podmínkách.

 • Návrh tvoří vyplněný formulář „Specifikace služby“ pro zřízení vybrané Služby (dále jen „Specifikace“). Pokud Zájemce ve Specifikaci neuvede některé parametry týkající se požadované Služby, platí, že jejich nastavení je oprávněna provést unimobile. K následnému zřízení další Služby či změně nastavení Služeb dojde vyplněním další Specifikace.
 • Pokud Zájemce nesplní podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy, zejména když Zájemce:
 1. a) úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje,
  1. uvedl neúplné osobní nebo identifikační údaje anebo v rozporu s odst. 2.2 nedodal doklady prokazující správnost uvedených údajů,
  2. neplnil nebo neplní své závazky vůči unimobile nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit,
  3. nesložil u unimobile požadované zálohy či jistoty v souladu s aktuálními Ceníky,
  4. vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo u něj zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u něj zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek jeho majetku, na základě porušení povinností ve smyslu § 122 odst. 2 insolvenčního zákona v období soudem prohlášeného moratoria nebo byl u něj zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku,
  5. odmítl zřízení Služby podle technických podmínek definovaných unimobile, odkázal na své obchodní podmínky, které svým obsahem odporují

Důvody odmítnutí unimobile sdělí Zájemci, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne doručení Návrhu. Složil-li Zájemce, jehož Návrh byl odmítnut, jistotu nebo zálohu, bude Zájemci ze strany unimobile vrácena nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne odmítnutí Návrhu.

 • Pokud Zájemce splní všechny podmínky specifikované dle těchto VP, unimobile akceptuje Návrh a zajistí jeho odeslání zpět Zájemci, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne převzetí. Ve stejné lhůtě unimobile případně Zájemci sdělí, které požadované Služby nebude na základě příslušných Provozních podmínek možné zřídit.
 • Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Specifikace oběma smluvními stranami, nejpozději však dnem doručení informace o akceptaci Návrhu druhé smluvní straně. Podepisuje-li Zájemce Specifikaci již podepsanou ze strany unimobile, je povinen odeslat jedno podepsané vyhotovení bez zbytečného odkladu zpět unimobile. Za informaci o akceptaci Návrhu se považuje též zřízení požadované Služby.

2.10         Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku:  Smlouva může být uzavřena i v jiné než písemné formě. Dnem uzavření Smlouvy v jiné než písemné formě se rozumí den doručení informace o akceptaci Návrhu ze strany unimobile Zájemci, nebo den zřízení Služby, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku má spotřebitel při splnění zákonných předpokladů právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14 dnů ode dne, kdy od unimobile obdrží informace o podstatných náležitostech uzavřené Smlouvy. Totéž platí i pro změnu Smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy a unimobile již započala s poskytováním Služeb na výslovnou žádost spotřebitele, je spotřebitel povinen unimobile uhradit cenu nebo její poměrnou část za poskytnuté plnění. Za výslovnou žádost o poskytnutí Služby se považuje uskutečnění odchozího volání, odeslání SMS/MMS, uskutečnění datového spojení, nebo potvrzení v úvodním menu při instalaci Služby. Při odstoupení od změny Smlouvy dojde k navrácení Smlouvy do stavu před změnou, a to k datu doručení odstoupení. Odstoupení je nutné odeslat v dané lhůtě písemně na adresu sídla unimobile uvedenou v odst. 1.1.

 • Přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele: Zájemce nebo Účastník může požádat o zřízení Služby na telefonním čísle, které má být přeneseno od jiného poskytovatele. Žádost o přenesení čísla je nedílnou součástí Specifikace. Zájemce je povinen ve Specifikaci uvést platný identifikační kód – číslo výpovědi opouštěného poskytovatele („ČVOP“), popř. pokud opouštěný poskytovatel ČVOP nevytváří, jiným způsobem prokázat, že k požadovanému datu přenesení čísla dojde k ukončení služby u opouštěného poskytovatele. Služba bude zřízena na přeneseném čísle do 4 pracovních dnů od doručení žádosti unimobile, ne však dříve než je ukončena smlouva u opouštěného poskytovatele. Služba bude zřízena v mobilní síti na nové SIM kartě, kterou Účastník obdrží od unimobile.

 

 1. Práva a povinnosti unimobile

 

 • Unimobile se zavazuje zejména:
  1. Zřídit Službu ve lhůtě stanovené v Provozních podmínkách, příp. v Ceníku, nebyla-li s Účastníkem dohodnuta jiná lhůta, jakož i v takové souvislosti provést jiné změny Smlouvy v dohodnuté lhůtě,
  2. stanovit v Ceníku, pokud s Účastníkem sjedná uzavření Smlouvy nebo zřízení Služby na dobu určitou, přiměřený nárok unimobile na vyrovnání v případě předčasného ukončení takové Služby nebo Smlouvy. O výši takového nároku bude unimobile Účastníka bezplatně informovat prostřednictvím zákaznické linky.
 • Unimobile je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení oprávněna zejména:
  1. požadovat od Účastníka složení záloh, jistot nebo poskytnutí jiné záruky, např. ručení atp., na veškeré poskytované či Účastníkem požadované Služby,
  2. stanovit pro poskytování Služeb limity, zejména finanční, které se budou zpravidla vztahovat ke stanovenému časovému období (např. den, zúčtovací období apod.),
  3. požadovat při kontaktu s Účastníkem jeho identifikaci podle podmínek stanovených unimobile v Provozních podmínkách s ohledem na maximální možnou ochranu Účastníka. S každým, kdo splní podmínky identifikace, bude unimobile jednat jako s Účastníkem, případně jako s osobou oprávněnou jednat za Účastníka,
  4. ověřit zákonnými způsoby důvěryhodnost Zájemce nebo Účastníka a jeho schopnost plnit své závazky, s čímž Účastník podpisem Návrhu souhlasí,
  5. změnit telefonní číslo, uživatelské jméno, IP adresu nebo přístupové kódy Účastníka z naléhavých technických nebo provozních důvodů i bez souhlasu Účastníka. O takové změně bude unimobile Účastníka informovat co nejdříve a bude-li to technicky možné, unimobile sdělí Účastníkovi změnu nejpozději do 5 kalendářních dnů před jejím provedením. Unimobile bude dále informovat volajícího Účastníka o změnách telefonních čísel v Sítích.

 

 1. Práva a povinnosti Účastníka

 

 • Účastník je oprávněn zejména:
  1. řádně užívat Služeb unimobile, které mu byly zřízeny, nesmí je však přenechávat k přeprodeji,
  2. umožnit užití Služeb třetí osobě jako Uživateli. Pokud však kdokoli hodlá vyžadovat od jiné osoby za užití Služeb úplatu nebo umožnit užití Služeb v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nemůže tak učinit bez uzavření smlouvy podle § 79 a násl. ZoEK. Vydávání Služeb unimobile za služby jiného subjektu je zakázáno. V případě porušení podmínky dle tohoto odst. 4.1 písm. b) VP přecházejí práva i povinnosti Účastníka na koncového Uživatele Služeb, jakmile s tím unimobile vysloví souhlas. Jediným oprávněným poskytovatelem Služeb na telefonních číslech, jejichž prostřednictvím jsou Služby poskytovány, zůstává i v takovém případě unimobile . Tím není dotčeno právo unimobile na náhradu škody,
  3. požádat unimobile o sdělení informací o Službách poskytovaných Účastníkovi, o jejich nastavení, výši dlužné částky Účastníka a další informace potřebné k úhradě vyúčtování či informace o údajích týkajících se konkrétních uskutečněných spojení apod. Unimobile sdělí takové informace pouze v případě, že Účastník nebo zástupce Účastníka splní podmínky identifikace stanovené ze strany unimobile pro poskytování takových informací.
 • Účastník se zavazuje zejména:
  1. po celou dobu účinnosti Smlouvy prokazatelně písemně oznamovat unimobile změnu svých osobních a identifikačních údajů, a to zejména obchodní firmy či jména, právní formy, adresy sídla, bydliště nebo místa podnikání, Fakturační adresy, adresy elektronické pošty, telefonního a bankovního spojení, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne takové změny. Unimobile může požadovat předložení identifikačních dokladů prokazujících správnost uvedených údajů,
  2. užívat Služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmito VP, písemnými návody a pokyny a který nemůže negativně ovlivnit provoz Sítě či jakékoliv její části nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným osobám. Účastník bere na vědomí, že porušením závazku podle tohoto ustanovení může být zejména užití SIM karet unimobile v zařízeních, které umožňují propojování hovorů započatých na telefonních číslech účastníků jiného poskytovatele na telefonní čísla Účastníků unimobile nebo naopak (např. GSM brány), a dále systematické umožnění komunikace účastníkům jednoho poskytovatele s účastníky jiného poskytovatele za účelem obcházení existujících smluv o propojení,
  3. užívat Služeb pouze prostřednictvím telekomunikačních koncových zařízení nebo jiných zařízení splňujících technické požadavky pro provoz v Sítích v ČR; unimobile si vyhrazuje právo určit, že k užívání Služeb prostřednictvím určitých komunikačních zařízení je Účastník oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem unimobile. Nebude-li žádost Účastníka o souhlas ze strany unimobile vyřízena nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího doručení, má se za to, že souhlas nebyl vydán,
  4. řádně a včas platit za poskytnuté Služby v souladu s VP, zejména s čl. 5, a to včetně cen za užití sítí smluvních operátorů a za Platební transakce,
  5. poskytnout unimobile podklady, popř. doklady k potvrzení své důvěryhodnosti a schopnosti plnit své závazky,
  6. chránit osobní a identifikační údaje Účastníků a Uživatelů, provozní, lokalizační údaje a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při poskytování Služby, o kterých se při používání Služby dozvěděl.

 

 

 1. Cena, vyúčtování ceny, platební podmínky a sankce

 

5.1.      Ceny jsou upraveny v Cenících.  Ceníky unimobile obsahující platné cenové podmínky a ceny za Služby jsou dostupné na Internetových stránkách. Ceníky upravují zpoplatnění Služeb v rámci tarifů. Tarif představuje soubor cen za jednotlivé služby a určuje podmínky, za nichž se tyto ceny uplatní. Součástí tarifu mohou být i služby samostatně nezpoplatněné („zdarma“) a zpravidla je nutné měsíčně hradit stanovenou částku (tzv. paušál).

5.2       Unimobile je po podání Návrhu oprávněna vyúčtovat Účastníkovi v souladu s Ceníkem částku ve výši ceny aktivace a případné zálohy nebo jistoty. Zálohy budou Účastníkovi zúčtovány, resp. jistoty vráceny dohodnutým způsobem, jakmile budou splněny podmínky pro jejich vrácení. Pokud nejsou podmínky pro vyúčtování záloh či vrácení jistot splněny, je unimobile oprávněna zálohy či jistoty použít k úhradě pohledávek za Účastníkem v souladu s odst. 5.11 a současně žádat Účastníka o doplnění záloh či jistot do původní výše, resp. podle okolností o jejich navýšení.

5.3          Povinnost hradit cenu za Služby:  Účastník je povinen uhradit za poskytnuté Služby cenu za podmínek a ve výši stanovené v Ceníku platném v době poskytnutí Služby.

 • Platební podmínky:
  • Unimobile vystavuje vyúčtování ceny za Službu bezplatně v elektronické formě. Toto vyúčtování je daňovým dokladem. Vyúčtování se nevystavuje za zúčtovací období, v nichž Účastníkovi nebyla poskytnuta žádná Služba.
  • Unimobile vystavuje vyúčtování podle druhu Služby. Vyúčtování jsou vystavována v rozsahu stanoveném v příslušných právních předpisech a opatřeních obecné povahy vydávaných Českým telekomunikačním úřadem (viz ctu.cz, dále jen „ČTÚ“).
  • Elektronické vyúčtování ceny za Služby s vyznačeným zúčtovacím obdobím bude ze strany unimobile odesláno do zabezpečeného internetového úložiště na adrese unimonbile-eu a na e-mailovou adresu sdělenou Účastníkem. U služeb v Mobilních sítích je lhůta odeslání do 11 kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. Účastník má možnost si prohlédnout archiv vystavených elektronických vyúčtování na adrese www.unimobile.eu po dobu nejméně 12 měsíců od vystavení. Zúčtovacím obdobím je období stanovené unimobile, které nemusí být shodné s kalendářním měsícem. Služby jsou poskytovány ve smluveném rozsahu a účtovány po jednotlivých zúčtovacích obdobích. Obvyklá délka zúčtovacího období je 30, resp. 31 kalendářních dnů, a jeho začátek a konec je vyznačen na příslušném vyúčtování. Po skončení zúčtovacího období unimobile změří skutečnou spotřebu Služeb podle provozních údajů a na jejich základě vystaví vyúčtování obsahující paušály a další sjednané platby. Datem uskutečnění zdanitelného plnění podle zákona o DPH je den zjištění skutečné spotřeby. U Služeb, kde datum uskutečnění zdanitelného plnění nelze stanovit jako den zjištění spotřeby, je v souladu se zákonem o DPH sjednáno dílčí plnění, přičemž každé dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem vystavení vyúčtování. Pokud některou ze Služeb není možno Účastníkovi vyúčtovat ve vyúčtování za zúčtovací období, v němž byla Služba poskytnuta, bude tato Služba vyúčtována ve vyúčtování za nejbližší možné zúčtovací období; to platí zejména pro vyúčtování Služeb poskytnutých v Sítích smluvních operátorů.
  • V případě, že u Služeb v Mobilních sítích nebude Účastníkovi doručeno vyúčtování do 12. kalendářního dne od ukončení zúčtovacího období, je Účastník oprávněn požádat unimobile o opis vyúčtování, který mu bude předán nebo zaslán dohodnutým způsobem. Nepožádá-li Účastník u Služeb v Mobilních sítích o opis vyúčtování do 18 kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období, má se za to, že vyúčtování bylo doručeno 12. kalendářní den ode dne ukončení zúčtovacího období.
  • V odůvodněných případech, např. dojde-li ke změně cenových nebo daňových právních předpisů, může být vyúčtování rozděleno do více daňových dokladů.

5.4.6         Účastník odpovídá za to, že úhrada cen za poskytnuté Služby bude provedena ve výši a lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování.  Není-li ve vyúčtování uvedena jiná doba splatnosti, je vyúčtování splatné do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. Platbu je možno provést za podmínek stanovených unimobile některým ze způsobů:

 1. inkasem z bankovního účtu,
 2. příkazem k úhradě z bankovního účtu na číslo účtu unimobile,
 3. platbou v hotovosti na poště poštovní poukázkou typu A.

5.4.7       Kdykoli před skončením zúčtovacího období je unimobile oprávněna zaslat Účastníkovi na adresu naposledy oznámenou unimobile výzvu k okamžité úhradě ceny za poskytnuté Služby, resp. úhradě stanovené zálohy či jistoty, pokud má unimobile důvodné podezření, že Účastník:

 1. a)     zneužívá Služby nebo
 1. nebude řádně hradit částky ve výši ceny poskytovaných Služeb nebo
 2. umožní třetí osobě zneužívání Služeb nebo
 3. spotřeboval Služby v hodnotě vyšší, než je jeho finanční limit.

Záloha bude zúčtována ve vyúčtování za probíhající zúčtovací období. Jistota bude Účastníkovi vrácena dohodnutým způsobem, jakmile budou splněny podmínky pro její vrácení.

 • Závazek Účastníka zaplatit vyúčtované ceny je splněn okamžikem připsání příslušné částky označené příslušným variabilním symbolem na stanovený účet unimobile. Variabilní symbol je vždy uveden na příslušném vyúčtování a může být Účastníkovi na jeho žádost sdělen i jiným způsobem, např. telefonicky. Účastník je povinen zaplatit unimobile vyúčtovanou částku včetně DPH.
 •        V případě, že bylo Účastníkovi omezeno nebo přerušeno poskytování Služeb z důvodů vzniklých na straně Účastníka (např. Účastník neuhradil vyúčtování ve lhůtě splatnosti), je unimobile oprávněna požadovat, a to i předem, úhradu ceny za obnovu poskytování Služeb v původním rozsahu.
 •        Nezaplatil-li Účastník ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za poskytnuté Služby, unimobile jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než jeden týden ode dne dodání upozornění či upomínky. Účastník se zavazuje zaplatit cenu každé takové upomínky a veškeré náklady spojené s případným vymáháním pohledávky unimobile za Účastníkem. Po marném uplynutí náhradní lhůty může unimobile Účastníkovi omezit poskytování všech Služeb poskytovaných na základě Smlouvy zamezením aktivního přístupu ke každé Službě, s výjimkou uskutečňování volání na čísla tísňového volání. Unimobile neodpovídá za škody ani jiné újmy Účastníkovi tím vzniklé.
 • Unimobile je oprávněna účtovat Účastníkovi ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. Za nedodržení nebo porušení smluvních povinností může být účtována a vymáhána smluvní pokuta dohodnutá ve Smlouvě. Úroky z prodlení a smluvní pokuty se Účastník zavazuje uhradit nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě. Účastník se zaplacením smluvních pokut nezprošťuje povinnosti uhradit jiné dlužné částky. Právo unimobile domáhat se náhrady škody není zaplacením smluvních pokut dotčeno.
 • Nezaplatí-li Účastník ve lhůtě splatnosti vyúčtování ceny za poskytnuté Služby, může ho unimobile na prodlení upozornit i elektronicky, hlasovou či SMS zprávou nebo jiným dohodnutým způsobem.
 • Nestanoví-li příslušný Ceník jinak, je Účastník povinen hradit sjednanou cenu za Službu v plné výši až do zrušení Služby.
 • Unimobile je oprávněna zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za Účastníkem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté Služby. Účastník se zavazuje jednat s touto osobou jako s unimobile.
 • Finanční plnění ze strany Účastníka může unimobile použít zpravidla v tomto pořadí:
  1. na úhradu závazků Účastníka vzniklých z Platebních transakcí nebo
  2. na úhradu smluvních pokut a pohledávek unimobile vzniklých z jiného právního důvodu než z poskytnutí Služeb, a to i pohledávek nesplatných včetně jejich příslušenství nebo
  3.     k uspokojení pohledávek unimobile vzniklých z důvodů souvisejících s poskytováním Služeb včetně jejich příslušenství.
 • Neoznačená nebo chybně označená finanční plnění jsou považována za neidentifikovanou platbu a nebudou považována za řádné a včasné splnění závazku Účastníka. Jakmile unimobile takovou neidentifikovanou platbu zjistí, podnikne kroky směřující k jejímu vrácení, nenaloží-li podle okolností s finančním plněním dle odst. 5.11.
 • Účastník je oprávněn podat písemně žádost o změnu režimu uplatňování DPH na vyúčtování za poskytnuté Služby. Unimobile žádosti vyhoví, pokud Účastník prokáže splnění podmínek stanovených pro daný režim v platném zákoně o DPH.

 

 1. Databáze Účastníků a definice provozních a lokalizačních údajů

 

 • Unimobile vede aktuální databázi svých Účastníků, oprávněných zástupců Účastníků a Uživatelů (dále též „Subjekt údajů“) obsahující osobní a identifikační údaje a zpracovává provozní a lokalizační údaje související s poskytováním Služeb (dále jen „Údaje“). Osobními a identifikačními údaji Subjektů údajů v databázi Účastníků se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresy, rodné číslo / identifikátor, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, čísla předložených dokladů, telefonní číslo, e-mailové spojení, údaje získané od Subjektu údajů marketingovými průzkumy, dále informace o platební morálce a bankovním spojení. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, krátkých textových zprávách a dalších Službách poskytnutých ze strany unimobile), zejména volající číslo (A-číslo), volané číslo (B-číslo), adresa datového spojení (např. URL adresa), datum, čas, trvání přenosu, druh poskytnuté Služby. Lokalizačními údaji se rozumí provozní údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení Subjektu údajů, zejména číslo, název a umístění koncového bodu Sítě apod. Unimobile chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
 • Unimobile je oprávněna zpracovávat a užívat Údaje pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely zajišťování provozu a ochrany Sítí, poskytování Služeb a Platebních transakcí, vyúčtování Služeb a Služeb třetích stran a provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu platnosti Smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, nestanoví-li tyto VP jinak. Pro zajištění práva dle § 65 odst. 3 ZoEK O2 zejména eviduje údaje o soustavném opožděném placení anebo o soustavném neplacení.  
 • Unimobile je oprávněna předávat Údaje související s poskytováním Služby ostatním provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb elektronických komunikací, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění propojení a přístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k zabránění zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací. Unimobile je dále oprávněna předávat Údaje osobám, které unimobile zastupují nebo jinak oprávněně chrání její zájmy, event. se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování Služeb a Platebních transakcí či na provozování systémů pro poskytování Služeb.
 • Subjekt údajů souhlasí s tím, že unimobile je oprávněna sama nebo prostřednictvím osob uvedených v odst. 6.3 zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení Služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro další marketingové a obchodní účely unimobile a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje poskytnuty Subjektem údajů, nebo získány v souvislosti s poskytováním Služeb.  Unimobile je oprávněna zpracovávat provozní a údaje pro výše uvedené účely po dobu tří měsíců ode dne jejich vzniku. Unimobile je oprávněna zpracovávat Údaje s výjimkou lokalizačních údajů pro výše uvedené účely po celou dobu platnosti Smlouvy, resp. do úplného vypořádání práv a povinností ze Smlouvy, popř. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi, nebo po dobu stanovenou těmito VP. Subjekt údajů souhlasí s tím, že je unimobile oprávněna pro účely uvedené v odst. 6.4 a 6.5 nadále zpracovávat jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje (včetně telefonního čísla a e-mailového spojení) Subjektu údajů i po vypořádání práv a povinností ze Smlouvy pro účely nabízení obchodu a služeb.
 • Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej unimobile informovala o svých Službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako Obchodní sdělení (případně jen „OS“), a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu.

 

 1. Reklamace

 

 • Účastník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou Službu. Reklamaci na vyúčtování ceny je Účastník oprávněn uplatnit u unimobile bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování ceny za poskytnuté Služby, jinak toto právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté Služby.
 • Unimobile je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním operátorem, je unimobile povinna vyřídit reklamaci nejpozději do dvou měsíců ode dne jejího doručení.
 • V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou Účastníkovi do 1 měsíce od vyřízení reklamace vráceny zaplacené částky za reklamované Služby nebo částky chybně vyúčtované, a to způsobem dle výslovného určení Účastníka. Přeplatek nebo již zaplacené částky mohou být ze strany unimobile započteny na úhradu pohledávek za Účastníkem. V případě, že je dle platných daňových předpisů unimobile povinna vystavit opravný daňový doklad („dobropis“), považuje se za doručený nejpozději k datu vrácení platby nebo provedení zápočtu ze strany unimobile.

 

 1. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb

 

 • Unimobile je oprávněna na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování

Služeb, a to:

 1. ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti a integrity Sítě v důsledku poškození nebo zničení elektronického komunikačního zařízení,
 2. v případě krizových stavů, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, ohrožení bezpečnosti státu, epidemií,
 3. v případě, že unimobile k takovému omezení nebo přerušení bude povinna podle platného právního předpisu anebo rozhodnutí státního orgánu ČR,
 4. je důvodné podezření, že Účastník nebo třetí osoba prostřednictvím koncového zařízení Účastníka zneužíval nebo zneužívá Služeb nebo Sítí, nebo užívá Služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz Sítí či jakékoli jejich části, nebo kvalitu Služeb, popř. závažným způsobem porušuje práva dalších osob. Za zneužívání Služeb a Sítí se považuje i užívání Služeb či Sítí jiným způsobem než uvedeným ve VP, resp. Ceníku. Unimobile je oprávněna monitorovat provoz Sítí a použít další vhodné technické prostředky, aby zjistila či prověřila zneužití Služeb.
 5. Účastník překročil finanční limit stanovený podle odst. 3.2 písm. b).
 • Unimobile je oprávněna omezit nebo přerušit poskytování všech Služeb, s výjimkou uskutečňování volání na čísla tísňového volání v případě, že Účastník i přes upozornění:
  1. porušuje Smluvní podmínky,
  2. užívá Síť a Služby pro jiné účely, než jsou definované v čl. 1,
  3. je v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté Služby i po uplynutí náhradní lhůty v trvání sedmi dnů po doručení upozornění,
  4. používá zařízení nesplňující technické požadavky pro provoz v ČR,
  5. odmítl složit zálohu či jistotu, případně poskytnout jinou záruku stanovenou unimobile,
  6. splňuje podmínky pro omezení nebo přerušení služeb podle odst. 9.13.2,
  7. nepřevzal, resp. se nepodařilo Účastníkovi doručit dopisy, vyúčtování, upomínky a jiné písemnosti zaslané ze strany unimobile na poslední známou adresu Účastníka vedenou v databázi unimobile nebo Účastník jejich převzetí odmítl.
 • Unimobile přeruší poskytování Služby v případě úmrtí Účastníka, a to na žádost osoby, která doloží úmrtní list.
 • Unimobile je na základě souhlasu ČTÚ oprávněna nepřipojit, odpojit nebo vyřadit z provozu přístroj, který splňuje technické požadavky, avšak způsobuje poškození Sítě, škodlivou interferenci, nebo narušuje funkčnost Sítě. Za mimořádných okolností je unimobile po splnění podmínek stanovených právními předpisy oprávněna přístroj odpojit i bez souhlasu ČTÚ, je-li to nezbytné pro ochranu Sítě.
 • Odstraní-li Účastník závadný stav dle předchozích ustanovení v termínu, který unimobile stanoví, unimobile obnoví poskytování Služby v původním rozsahu podle odst. 5.5.

 

 1. Zřízení, změna a zrušení Služby

 

 • Účastník je po uzavření Smlouvy oprávněn podat žádost o změnu Smlouvy, a to zejména:
  1. žádost o změnu identifikačních údajů podle odst. 2.2,
  2. žádost o zřízení, změnu nastavení včetně změny Fakturační adresy, či zrušení Služby.
 • Žádost o změnu se podává způsobem stanoveným ze strany unimobile, zpravidla písemně na určeném formuláři unimobile. Formuláře žádosti o změnu jsou k dispozici na Internetových stránkách. Žádost o změnu musí vždy obsahovat údaje vyžadované pro danou změnu v příslušném formuláři a musí být dostatečně určitá.
 • Ve vztahu k údajům, které Účastník uvede v žádosti o změnu Smlouvy, se uplatní práva a povinnosti unimobile a Účastníka podle odst. 2.2.
 • Žádost o změnu podle odst. 9.1 písm. a) je Účastník povinen podat vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy dojde ke změně identifikačních údajů, které Účastník sdělil unimobile (např. ke změně obchodní firmy či jména, právní formy, adresy sídla, bydliště či místa podnikání, IČ a DIČ Účastníka, změna skutečnosti, zda je plátcem DPH.
 • Pokud Účastník výslovně neuvede, že změna podle odst. 9.1 písm. b) se má týkat konkrétní Služby, platí, že žádá o změnu ve vztahu ke všem Službám, u nichž je to technicky a provozně možné. Je-li v žádosti uvedena konkrétní Služba či více Služeb, má se za to, že Účastník žádá o změnu nastavení či zrušení pouze ve vztahu k těmto Službám. V pochybnostech má unimobile právo požadovat upřesnění žádosti Účastníka, zejména tehdy, když není zřejmé, které Služby se žádost týká. Lhůty pro vyřízení žádosti v takovém případě začínají běžet až ode dne doručení upřesnění.
 • Pokud Účastník žádá o zřízení další Služby, uplatní se přiměřeně ustanovení článku 2.

 

 •      Změna nastavení Služby spočívající ve změně Účastníkem zvoleného tarifu nebo cenového plánu je obecně povolena pouze jedenkrát během daného zúčtovacího období; další podmínky mohou vyplývat z Ceníku.
 • Účastník může podat výpověď, resp. žádost o zrušení Služby:
  • pokud unimobile jednostranně provede podstatnou změnu Smluvních podmínek vedoucí ke zhoršení postavení Účastníka ve smyslu odst. 14.3, je Účastník oprávněn do okamžiku nabytí účinnosti dané změny žádat o zrušení Služby a Služba bude zrušena dnem doručení žádosti unimobile, resp. v případě telefonické výpovědi dnem identifikace Účastníka prostřednictvím ČVOP, přičemž Účastníkovi, který má sjednánu Speciální nabídku, nebude účtována sankce za předčasné ukončení Speciální nabídky, nebo
  • pokud unimobile zavádí ve smyslu odst. 3.2 písm. f) dodatečné opatření k ochraně Sítě. Služba bude zrušena poslední kalendářní den příslušného zúčtovacího období, v němž byla žádost doručena unimobile, přičemž Účastník je povinen podat tuto žádost nejpozději do 15 kalendářních dnů od zavedení dodatečné ochrany Sítě, nebo
  • pokud třetí osoba se souhlasem Účastníka podá unimobile Návrh, případně žádost o zřízení Služby (Specifikaci) týkající se totožného telefonního čísla. Zrušení nabude účinnosti dnem, kdy bude ve smyslu čl. 2 schválen Návrh, případně žádost o zřízení Služby třetí osoby. V tomto případě musí unimobile obdržet žádost třetí osoby o zřízení Služby a žádost Účastníka o zrušení Služby zároveň, nebo
  • i bez uvedení důvodu; v takovém případě bude Služba zrušena po uplynutí výpovědní doby v délce šesti týdnů, která počíná běžet o de prvního dne následujícího po doručení žádosti o zrušení Služby unimobile.

Výpověď, resp. žádost o zrušení Služby se podává primárně telefonicky prostřednictvím určené linky unimobile. Den uskutečnění hovoru, při kterém Účastník jednoznačně projeví svoji vůli ukončit Službu, se považuje za den doručení žádosti unimobile, který je rozhodný pro běh výpovědní doby. Bezodkladně po doručení výpovědi zašle unimobile Účastníkovi na adresu bydliště nebo sídla jednorázový identifikační kód – ČVOP, který identifikuje Účastníka ve vztahu k podané výpovědi.

ČVOP může Účastník použít podle svého uvážení ke:

 1. zrušení Služby i s telefonním číslem tím, že se nejpozději 3 pracovní dny před posledním dnem výpovědní doby identifikuje sdělením ČVOP na určené lince unimobile, nebo
 2. zrušení Služby s přenesením čísla k jinému poskytovateli tím, že se nejpozději předposlední pracovní den před koncem výpovědní doby identifikuje sdělením ČVOP přejímajícímu poskytovateli (viz odst. 9.14).
 3. ČVOP může účastník použít též ke zpětvzetí výpovědi tím, že ČVOP nepoužije ani jedním ze způsobů uvedených výše pod písm. a) nebo b). Pouze v případě písemné výpovědi je třeba návrh na zpětvzetí výpovědi doručit unimobile rovněž písemně, jinak (nebude-li unimobile včas doručen požadavek na přenesení čísla) dojde uplynutím výpovědní doby ke zrušení Služby i s telefonním číslem.
 • Unimobile schválí nebo odmítne žádost o změnu do 5 pracovních dnů od jejího doručení unimobile. Schválením se rozumí provedení požadované změny. Žádost o změnu bude schválena, pokud Účastník splní podmínky, za nichž se změny provádějí. Žádost o zrušení Služby se považuje za schválenou i v případě, že unimobile do 20 pracovních dní nedoručila Účastníkovi oznámení o odmítnutí žádosti. Žádost o změnu se okamžikem schválení stává součástí Smlouvy.
 • Unimobile je oprávněna podmínit provedení změny Smlouvy podle odst. 9.1 písm. b) složením či navýšením jistoty či zálohy, úhradou všech pohledávek unimobile za Účastníkem, nebo oběma uvedenými požadavky současně. Unimobile je oprávněna omezit možnost změn Smlouvy, pokud došlo k omezení či přerušení poskytování Služeb dle čl. 8, jakož i v průběhu výpovědní doby Smlouvy.
 • Unimobile se může, dle vlastního uvážení, vzdát požadavku písemné formy žádosti o změnu Smlouvy podle odst. 9.2. V takovém případě bude změna Smlouvy provedena na základě identifikace Účastníka.
 • Zrušením jednotlivé Služby není ukončena Smlouva. Ostatní Služby Účastníka zůstávají nedotčeny. Zrušením všech Služeb je automaticky ukončena i Smlouva, pokud Účastník nemá závazky vyplývající z Rámcové dohody nebo jiných ujednání k odběru určitého objemu služeb po určitou dobu.
 • Ke zrušení Služby ze strany unimobile na základě oznámení o zrušení Služby může dojít v následujících případech:
  • Účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za Službu uvedenou ve vyúčtování ceny; zrušit Službu je možné pouze po prokazatelném upozornění Účastníka. Soustavným opožděným placením se rozumí placení nejméně dvou po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením se rozumí existence nejméně dvou nezaplacených vyúčtování ceny. Uhradí-li Účastník veškeré dlužné částky do termínu uvedeného spolu s výpovědí, pozbývá výpověď unimobile platnosti a účinnosti a poskytování Služeb bude automaticky obnoveno.
  • Účastník vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo u něj zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u něj zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, na základě porušení povinnosti ve smyslu § 122 odst. 2 insolvenčního zákona v období zákonem prohlášeného moratoria, nebo byl u něj zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku. V těchto případech je unimobile současně s odesláním oznámení o zrušení Služby oprávněna omezit, případně též přerušit poskytování Služeb, a to i bez předchozího upozornění.
  • Z důvodů uvedených v odst. 8.1 písm. d) a v odst. 8.2.
  • Další poskytování dané Služby nelze od unimobile z technických, provozních nebo ekonomických důvodů spravedlivě požadovat.

Výpovědní doba při rušení Služby ze strany unimobile:  Služba bude zrušena po uplynutí výpovědní doby v délce 1 měsíce, která počíná běžet ode dne odeslání výpovědi Účastníkovi.

 • Účastník má právo v průběhu výpovědní doby dle bodů 9.9.1, 9.9.2 a 9.9.4 požádat o přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli. Žádost se podává prostřednictvím přejímajícího poskytovatele služby, kterému se Účastník identifikuje sdělením platného kódu ČVOP nejpozději předposlední pracovní den před koncem výpovědní doby. Lhůta pro přenesení telefonního čísla činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost Účastníka o přenesení čísla doručena přejímajícímu poskytovateli. Telefonní číslo je možné přenést ke konci výpovědní doby. Pokud konec výpovědní doby nepřipadne na pracovní den, může Účastník požádat o přenesení čísla již k nejbližšímu předcházejícímu pracovnímu dni; tím souhlasí s odpovídajícím zkrácením výpovědní doby. Přenesením čísla je ukončeno poskytování Služby u unimobile. Pokud bude žádost o přenesení doručena přejímajícímu poskytovateli později než čtvrtý pracovní den před koncem výpovědní doby, k přenesení čísla sice dojde, ale není zaručeno nepřerušené poskytování služby na daném telefonním čísle.

Pokud nebude dohodnuto jinak, dojde přenesením čísla ke zrušení všech Služeb zřízených na přenášeném čísle.

Z technických důvodů nelze číslo přenést v případě, že před doručením žádosti o přenesení od přejímajícího poskytovatele byla Služba zrušena nebo přerušena ve smyslu čl. 8.

 

 

 1. Ukončení Smlouvy

 

 • Na ukončení celé Smlouvy se přiměřeně uplatní podmínky platné pro zrušení jednotlivé Služby podle odst. 9.9, 9.13 a 9.14. Ukončení Smlouvy nezbavuje Účastníka povinnosti zaplatit unimobile ceny za poskytnuté Služby, včetně úroků z prodlení a smluvních pokut, ani odpovědnosti za případné škody.
 • Úmrtím spotřebitele bude Smlouva ukončena. Úmrtí je třeba věrohodně doložit. Dohodne-li se oprávněný dědic s unimobile na užívání Služeb, případně využívá-li aktivně Služby i po smrti, přechází tím na něj účastnický vztah k dané Službě.

 

 1. Odpovědnost za škodu a náhrada škody

 

 • Unimobile není povinna uhrazovat Účastníkovi, popř. Uživateli, náhradu skutečné škody ani ušlého zisku, které vzniknou v důsledku:
  1. omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí Služby,
  2. překročení kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby Sítě či její části, popř. povahou použité technologie,
  3. změny Smlouvy jinou než písemnou formou,
  4. ztráty, odcizení, vyzrazení nebo zneužití přístupových kódů, Identifikačních klíčů, PIN, PUK a všech dalších kódů, které má Účastník povinnost chránit před ztrátou, odcizením, vyzrazením a zneužitím (dále jen „Kódy“).
 • V ostatních případech neuvedených v odst. 11.1 za škodu unimobile odpovídá do výše jednonásobku průměrné měsíční platby za Služby v každém jednotlivém případě.
 • Účastník odpovídá za škodu, která vznikne unimobile v důsledku:
  1. porušení ustanovení Smluvních podmínek nebo porušení platného právního předpisu Účastníkem a také Uživatelem (třetí osobou), neprokáže-li Účastník opak,
  2. použití telekomunikačního koncového zařízení nebo jiného zařízení, které ruší provoz Sítě,
  3. neoprávněného zásahu do koncového bodu Sítě, SIM karty, telekomunikačního koncového zařízení nebo jiného zařízení,
  4. použití telekomunikačního koncového zařízení nebo jiného zařízení, které není určeno pro provoz v ČR nebo které nesplňuje technické požadavky stanovené zvláštním právním předpisem,
  5. poškození Sítě nebo zařízení, včetně škody vzniklé v takové souvislosti třetím osobám.
 • Účastník odpovídá za zneužití Služby, SIM karty, Kódů nebo telekomunikačního koncového zařízení, jakož i za přepsání kódu IMEI koncového zařízení a za škodu tím způsobenou unimobile. Účastník je povinen v takovém případě zaplatit cenu poskytnutých Služeb až do doby, kdy bude unimobile doručeno Účastníkovo písemné oznámení o zneužití nebo odcizení SIM karty, zneužití Kódu nebo zneužití či odcizení koncového nebo jiného zařízení.

 

 1. Právo a soudní příslušnost

 

 • Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Smlouvy a VP se řídí právním řádem ČR. Na všechny závazkové vztahy na základě Smlouvy se bez ohledu na datum jejich vzniku uplatní příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pohledávky a dluhy vzniklé před jeho účinností se řídí dosavadní právní úpravou.
 • Ve sporech mezi unimobile a Účastníkem, popř. Uživatelem, vyplývajících ze závazkových vztahů upravených těmito VP nebo na jejich základě má pravomoc rozhodovat ČTÚ. Soudy mají pravomoc rozhodovat v případech a za podmínek stanovených zákonem. Soudem pravomocným pro soudní řízení vedené proti zahraniční osobě je vždy soud ČR místně příslušný podle sídla unimobile. Ohledně pravomoci a příslušnosti ČTÚ ve správním řízení platí předchozí věta obdobně. Dozorovým orgánem pro platební služby dle čl. 15 VP a zákona č. 284/2009 Sb. je Česká národní banka, se sídlem Senovážná 3, 115 03 Praha 1 (cnb.cz), ohledně sporů týkajících se platebních služeb lze podat také návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem podle zákona č. 229/2002 Sb.

 

 

 1. Doručování zpráv

 

 • Účastník bere na vědomí, že unimobile je oprávněna zasílat veškeré zprávy, výzvy, upozornění, upomínky a další písemnosti (dále jen „zprávy“) na adresu Účastníka, Fakturační adresu anebo na telefonní číslo.
 • Pro účely těchto VP se za doručenou považuje zpráva:

 

 1. dodaná subjektem poskytujícím poštovní nebo kurýrní služby na adresu naposledy oznámenou Účastníkem. Za doručenou je považována i zpráva, u které bylo odmítnuto převzetí zásilky adresátem nebo která nebyla vyzvednuta adresátem v úložní době, i když se Účastník o jejím uložení nedozvěděl, nebo která byla vrácena unimobile jako nedoručitelná. Zprávy od unimobile jsou podávány obvykle jako obyčejné listovní zásilky, korespondence ohledně smluvní dokumentace může být zasílána doporučeně.
 2.  doručená elektronicky zejména formou e-mailu, SMS, MMS nebo vložená do informačního systému unimobile (Elektronický účet) za účelem zpřístupnění Účastníkům. Za doručení zprávy se v případě zaslání zprávy SMS nebo MMS považuje potvrzení ústředny, že zpráva byla odeslána na telefonní číslo.
 3. v případě hlasového volání se za doručení zprávy považuje dovolání se, uložení zprávy do hlasové schránky Účastníka provozované unimobile nebo tři marné pokusy o dovolání se, když mezi jednotlivými pokusy uběhlo alespoň šest hodin; opakované pokusy není nutné činit v případě volání na číslo, na kterém právě dochází ke zneužívání služeb, které znemožňuje dovolání.
 • K zasílání zpráv e-mailem bez zabezpečení dává tímto Účastník souhlas.
 • Při uzavření nebo změně Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku unimobile předá v souladu s § 63 9 ZoEK spotřebiteli informace o podstatných náležitostech Smlouvy způsobem, jaký si spotřebitel zvolil pro zasílání nebo archivaci vyúčtování.

 

 1. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 

 • Ustanovení VP, z jejichž povahy to vyplývá, platí i po ukončení Smlouvy, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků ze Smlouvy plynoucích.
 • Unimobile je oprávněna měnit, doplňovat a rušit jednotlivé dokumenty tvořící Smluvní podmínky při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně unimobile nebo na trhu poskytování služeb elektronických komunikací, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních předpisů. Unimobile je povinna uveřejnit informace o těchto změnách na Internetových stránkách.
 • Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy, která vede ke zhoršení postavení Účastníka, je unimobile povinna informovat Účastníka, o jeho právu zrušit dotčenou Službu ke dni nabytí účinnosti změny bez sankce v případě, že nové podmínky nebude akceptovat. Tato informace bude Účastníkovi poskytnuta způsobem, který si Účastník zvolil pro zasílání vyúčtování.
 • Při pochybnostech o tom, zda byla služba poskytnuta nebo zda byl úkon (volání, odeslání elektronické zprávy, vyzvednutí či načtení dané položky v systému unimobile, zpráva, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis z provozu ústředny nebo systému unimobile nebo příslušného roamingového operátora.
 • Český text dokumentů tvořících Smluvní podmínky je závazný. Případné překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.
 • Tyto VP nabývají účinnosti dne 1. července 2015.

 

V Praze dne 30. června 2015

 

        Provozovatel „unimobile“

UNI EURO GROUP s.r.o.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější komentáře

  Rubriky

  • Žádné rubriky